Oxbrokers - Купи директно от инвеститор +359 89 999 1166
Общи условия - OXBROKERS.BG
Към начало

OxBrokers

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
oxbrokers.bg

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ОКСИМО” ЕООД, наричано по-долу „oxbrokers.bg”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ОКСИМО” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205777994 със седалище и адрес на управление: с.о. Кочмар №181 обл. Варна, гр. Варна 9000, имейл адрес: office@oxbrokers.bg, телефон: 0899991166

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „oxbrokers.bg”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е „oxbrokers.bg” и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „oxbrokers.bg“.
 • Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „oxbrokers.bg“ и да започват преговори за сключване на договор.
 • Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.
 • Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „oxbrokers.bg“ да отговори на отправеното запитване.
 • „oxbrokers.bg“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „oxbrokers.bg ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „oxbrokers.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „oxbrokers.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „oxbrokers.bg”, „oxbrokers.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „oxbrokers.bg”.
 • „oxbrokers.bg” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • „oxbrokers.bg” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „oxbrokers.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „oxbrokers.bg” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „oxbrokers.bg” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
+359 89 999 1166